Đại Hội 2011

Đại Hội 20112018-09-09T15:51:59+00:00

1. Giới thiệu các thành viên:

http://youtu.be/M9UlL67AOWE

2. Hình ảnh 01:

http://youtu.be/3CKiYqz5Uco

3. Hình ảnh 02:

http://youtu.be/_0D27QzZ4Mk

4. Múa Chúa đã yêu con:

http://youtu.be/VxDyLrg7Gko

5.  Bài giảng  Cùng Nhập Thể Với Đức Kitô BG2:

http://youtu.be/5tK0Ef-G74c

6.  Bài giảng Cùng Nhập Thể Với Đức Kitô BG3:

http://youtu.be/zb7MGvJpP8I