Đại Hội 2012

Đại Hội 20122018-09-09T15:52:59+00:00

1. Chương trình văn nghệ tại New Orleans 01:

http://youtu.be/bcSZUO0sbO0

 

2. Chương trình văn nghệ tại New Orleans 02:

http://youtu.be/6_ueUhTrnrg

 

3. Sinh hoạt tại Circle Lake 1:

http://youtu.be/_CtNmE3NlP8

 

4. Sinh hoạt tại Circle Lake 2:

http://youtu.be/le87nrbl1jw

 

5.  Sinh hoạt tại Circle Lake 3:

http://youtu.be/O9P_arD_ASw

 

6.  Sinh hoạt tại Circle Lake 4:

http://youtu.be/rg6o5AyY8Yc