Liên Lạc

Liên Lạc2018-09-07T20:09:40+00:00

Giáo phận và dòng tu muốn liên lạc về chương trình học bổng du học Hoa Kỳ cho linh mục và tu sĩ, xin vui lòng liên lạc qua thư điện tử info@fsvn.org

Ứng sinh muốn tìm hiểu về chương trình chủng sinh truyền giáo ở Hoa Kỳ, xin vui lòng liên lạc qua thư điện tử semadmission@fsvn.org