• Vietnamese for the Church
  Back
  Forward
  Pause
  Caption
  3 SWIPE
  Vietnamese for the Church
  Những con người Việt cho Giáo Hội Vietnamese for the Church
  Cho Giáo Hội tại Việt Nam | For the Church in Vietnam
  Cho những con người Kitô ở quê hương | For the Christians at home
  Cho tương lai của Giáo Hội tại Việt Nam | For the future of the Church in Vietnam
  Ra đi trong hy vọng và phó thác | Journeying in hope and surrendering
  Tạ ơn! Ngọn gió nào đưa tôi đến đây? Grateful! How did I get here?
  Mong ngày trở về | Long to return home
  Đồng hành trong tinh thần tông đồ | Together in the spirit of discipleship
  2009
  Formation Support For Vietnam /our-stories _self