• Vietnamese for the Church
  Back
  Forward
  Pause
  Caption
  3 SWIPE
  Vietnamese for the Church
  Cho Giáo Hội tại Việt Nam | For the Church in Vietnam
  Cho tương lai của Giáo Hội tại Việt Nam | For the future of the Church in Vietnam
  Ra đi trong hy vọng và phó thác | Journeying in hope and surrendering
  Tạ ơn! Ngọn gió nào đưa tôi đến đây? Grateful! How did I get here?
  Mong ngày trở về | Long to return home
  Đồng hành trong tinh thần tông đồ / Together in the spirit of discipleship
  Những buổi đầu gặp gỡ đầu tiên - 2009 - First gathering for the same mission
  Your support brings us together, and together we serve the Church /our-stories _self
  Người con đất Việt cho Giáo Hội Hoàn Vũ / Vietnamese for the Global Church
  Niềm vui ngày tốt nghiệp / Gratitude brings joy and and success to life