Bài Thương Khó khá dài cho thấy Chúa chịu thương khó, còn người ta lại khó thương!

Đám đông dân chúng khó thương vì lật lọng tráo trở: hôm trước hò reo tung hô, hôm sau lại hò hét đóng đinh Chúa.

Giuđa khó thương vì thay lòng đổi dạ: hôm trước vừa ngồi ăn chung, hôm sau lại phản bội bán cả Chúa! Nụ hôn Giuđa khó ngửi làm cho Chúa khó thở!

Nhất là Phitatô, các Thượng tế, Kinh sư, và Kì mục khó thương vì đổi trắng thay đen: Họ đã biến Chúa Giêsu vô tội thành tội nhân đáng phải chết!

Người ta khó thương khiến Chúa phải chịu nhiều khốn khó. Nếu ở đời thì người nghệ sĩ đã giận giữ: “Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay!” Và chấm dứt tình yêu: “Không! Không! Tôi không còn yêu em nữa em ơi. Tình đời thay trắng đổi đen.”

Nhưng Chúa thì khác hẳn: Ngài đã không giận giữ, không chấm dứt tình Trời với đời. Tin Mừng là ở chỗ này: Cho dù người ta có thay lòng đổi dạ khó thương thì Chúa vẫn một lòng một dạ xót thương, thương đến độ tự nguyện gánh lấy mọi thương đau, tự nguyện hiến dâng cả mạng sống để cứu độ nhân loại.

Lạy Chúa, xin biến đổi mỗi chúng con từ khó thương thành dễ thương; xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa, để luôn một lòng một dạ thương yêu người và tin yêu Chúa, để gia đình chúng con không còn những lời than thở: “Con cái khó bảo; bố mẹ khó tính; vợ thì khó chiều; chồng thì khó khăn; ai cũng khó thương!” Amen.

Nguyễn Xuân Trường