1. Chương trình văn nghệ tại New Orleans 01:

 

2. Chương trình văn nghệ tại New Orleans 02:

 

3. Sinh hoạt tại Circle Lake 1:

 

4. Sinh hoạt tại Circle Lake 2:

 

5.  Sinh hoạt tại Circle Lake 3:

 

6.  Sinh hoạt tại Circle Lake 4: