Chúa Chiên Lành: Vì Tình Hy Sinh Mạng Sống

2018-04-20T21:58:55-05:00Ngày 20 tháng 4, 2018|Categories: Uncategorized|Tags: , |

Tuần này, Phúc Âm lễ Chúa Chiên Lành soi sáng 3 chữ T: Tiêu chuẩn, Tạ ơn, và Tiếp bước. Tiêu chuẩn. Chúng ta thường nghe rất nhiều lời bàn [...]