Học Tiếng Anh

Technique Study English/Phương Pháp Học Tiếng Anh
A.J. Hoge: 7 Rules for learning English
Effortless English Rule 1 English Phrases (9:36) – https://www.youtube.com/watch?v=r5z-lilm-gg
Effortless English Rule 2 Don’t Study Grammar Rules! (8:46) – https://www.youtube.com/watch?v=Z97aFszFc9M
Effortless English Rule 3 Listen Listen Listen (11:26) – https://www.youtube.com/watch?v=M5uWkhx5Etw
Effortless English Rule 4 Deep English Learning With Repetition (10:36) – https://www.youtube.com/watch?v=IkoZAL_p-SI
Effortless English Rule 5 How to Learn English Grammar (11:06) – https://www.youtube.com/watch?v=wB8mr4iViy0
Effortless English Rule 6 Learn Real English (14:31) – https://www.youtube.com/watch?v=hvfjwiMO35Q
Effortless English Rule 7 Powerful English Speaking Stories (15:59) – https://www.youtube.com/watch?v=zb3RfN4Rfow
A.J. Hoge: Motivation For Studying English (12:29) – https://www.youtube.com/watch?v=xPXOYVZ484U
Tự học Effortless English bài Green Tea ( Song Ngữ) – https://m.youtube.com/watch?v=Ww4pnNSIULs
Lesson 163 – Green Tea (bài tiếp theo tiếng Anh) – https://m.youtube.com/watch?v=HxeY8yQp0Wk


Pronunciation/Luyện Giọng
A.J. Hoge:
Pronunciation Training Techniques (12:50) – https://www.youtube.com/watch?v=VcONw2BBfb8
Pronunciation Webinar (49:24) – https://www.youtube.com/watch?v=_k9XLB1twhc

Basic Alphabet Pronunciation

EDUCATION FOR THE POOR PRONUNCIATION, THE WAY IT SOUNDS: https://www.youtube.com/watch?v=Tdi1cmbtPv4
The English Alphabet (Beginner, Level 1) – https://www.youtube.com/watch?v=EgzHCuzVKb8
Learn English with Tom! Private lessons over Skype! Contact: ESLTeacherTom@gmail.com

English pronunciation: Numbers – https://www.youtube.com/watch?v=iNU1ILy63Wc
How to Pronounce -ed verb endings: American English Pronunciation (7:20 minutes) – https://m.youtube.com/watch?v=A7hi-ipU2n0
How to Pronounce -ed verb endings: American English Pronunciation (6:63 minutes) – https://m.youtube.com/watch?v=UaFIejjqCoI

18 từ bạn Việt nào cũng phát âm sai – https://m.youtube.com/watch?v=IJLVatRZTBo

Những từ viết giống nhau, phát âm khác nhau – https://m.youtube.com/watch?v=2dy8zyENniw

Cách học tiếng Anh hiệu quả nhất! – https://m.youtube.com/watch?v=W7QYqI2im-Y

Luyện phát âm tiếng Anh: Những âm không cần – https://m.youtube.com/watch?v=PfwG0Bqp2hE

Luyện phát âm tiếng Anh: từ tắt – https://m.youtube.com/watch?v=PbgLQlHXpKI

20 từ tiếng Anh đa nghĩa – https://m.youtube.com/watch?v=xk_ZaZMgb84

Vinglish phần 5 – https://m.youtube.com/watch?v=QBGgDaUGL5w

Ẩm thực Việt Nam bằng tiếng Anh – https://m.youtube.com/watch?v=MpHQ0At8JCw

Luyện phát âm tiếng Anh: the internet – https://m.youtube.com/watch?v=iJx0m2mmG9A

Sự thật về cuốn sách của Elight – https://m.youtube.com/watch?v=jWZKVNwRuAg

Listening and Learning English with Different Programs/Lắng nghe và học Anh Văn với nhiều chương trình khác nhau
Learn English in 24 Hours with EnglishClass101 TV(be careful with advertisements) – https://www.youtube.com/watch?v=QUYfdTvXRgg
Learn English in 24 Hours with EnglishClass101 TV(be careful with advertisements) – https://m.youtube.com/watch?v=juKd26qkNAw
500 English Listening Practice Learn English Useful Conversation Phrases – https://m.youtube.com/watch?v=M-A2yJQLiWI
Học Tiếng Anh với Duolingo – https://www.duolingo.com

Basic English/ học Tiếng Anh Căn bản: chương trình Pascal

Học phản xạ với Effortless English – Câu chuyện “A Kiss”(khi xem một bài, sẽ thấy được nhiều bài khác để học trong YouTube videos kế theo) – https://m.youtube.com/watch?v=X1GVA0cfM0Y


Writing English/ Viết Tiếng Anh
A.J.Hoge:
Improve English Writing | Simplify (20:28) – https://www.youtube.com/watch?v=gEm6bqF5ktc


Teaching English/Viết Tiếng Anh
A.J.Hoge:
English Teacher Secrets – https://www.youtube.com/watch?v=dSC0vzDMZAU
A.J.Hoge đào tạo giảng viên tại Pasal (1:15:15) – https://www.youtube.com/watch?v=V_M3LVBwudE

Adrian Underhill:
Introduction to Teaching Pronunciation Workshop – Adrian Underhill (COMPLETE) – https://www.youtube.com/watch?v=1kAPHyHd7Lo
A.J. Hoge: Learn English With Movies Using This Movie Technique (36:36) – https://www.youtube.com/watch?v=791cOfTEkEc